Stage Gasshuku 15 ISKF shoto kan Roma 16 e 17 maggio 2015

  • Stampa